Capitol Siege Story

Dean James LaPlant, Valdosta, Georgia, State University.